دیدار مادر شهید خرازی با سید نورخدا

از حسین چه خبر؟

مادر شهید خرازی هراز گاهی از اصفهان می‌آمدو به ما و آقاسید سر می‌زد. هر بار که می‌آمد منزلمان، به اتاق آقاسید می‌رفت و با لهجه شیرین اصفهانی‌اش رو به آقاسید می‌کرد و می‌گفت: آقاسید نورخدا، از حسین چه خبر؟ بگو به حسین دلم برایش تنگ شده. از حسین چه خبر؟»

شب‌ها هم کنار تخت آقاسید می‌نشست و دعا می‌خواند و راز و نیاز می‌کرد. وقتی آقاسید به شهادت رسید، این مادر با ناراحتی به ما می‌گفت: «خدا آقاسید را هم برد؛ نمی‌دانم خبر حسین را از کی بگیرم!؟»

| راوی: همسر شهید؛ کبری حافظی